...  
 
Custom Search
 
 
บทที่ 1 บทนำ
32665 view
 Post Date:  22/8/12 - 4:47:pm

 

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

    การเลือกซื้อบ้าน ในปัจจุบันมีโครงการเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เพราะในแต่ละวันมีคนเกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้น จึงเกิดปัญหาว่า จะเลือกซื้ออย่างไร จึงจะคุ้มค่าที่สุด ปัญหาใหญ่คือ การคมนาคม จะต้องใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ถนนใหญ่ หรือใกล้ที่ทำงาน เพื่อหลีกหนีการจราจรที่ติดขัด ราคาถ้าอยู่ในทำเลดี ราคาก็จะสูงตามไปด้วย รูปแบบของบ้านและพื้นที่ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็น บ้านต่างระดับ บ้านสามชั้น หรือทรงยุโรปที่หรูหราหรือทันสมัยล้วนมีผลต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น
          แต่ในปัจจุบัน ฮวงจุ้ยเริ่มมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านอย่างมากมาย ซึ่งบางคนให้ความสนใจเป็นอันดับแรกทีเดียว การเลือกซื้อบ้านจัดสรร หรือทาวเฮ้าส์ ปัจจุบัน ความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัย ยังคงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มคนชนชั้นกลาง ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โครงการบ้านจัดสรรดูเหมือน จะเป็นโครงการที่ตอบสนองคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด เพราะมีระดับราคาที่พอซื้อหากันได้ ไม่เหมือนกับบ้านเดี่ยว ที่มีราคาค่อนข้างสูง โครงการบ้านจัดสรร โดยทั่วไปมักจะอยู่ในรูปแบบทาวเฮ้าส์อย่างเดียว หรือทาวเฮ้าส์ที่อยู่ในรูปของโครงการบ้านเดี่ยว ซึ่งมักจะมีรูปแบบของอาคารพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่ารูปแบบใด หลักในการพิจารณาเลือกซื้อ ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่
การพิจารณาเลือกซื้อบ้านจัดสรรให้สอดคล้องกันหลักฮวงจุ้ย ซึ่งความจริงไม่ต่างกับการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากกว่า คือ ทำเลทางเข้า ถนนหน้าบ้าน บ้านหัวมุมซ้าย บ้านตรงข้าม ทิศหลังบ้าน
                ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อบ้านในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านการส่งเสริมทางการตลาด

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปู จังหวัดสมทุรปราการ

2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา,ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง  การตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

                การศึกษาค้นคว้าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้

                1.ประชากร

                         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

                2.กลุ่มตัวอย่าง

                         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบสะดวก

                3.การกำหนดขนาดตัวอย่าง

                 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากร  ดังนั้นต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อยคือ 400 คน แต่เนื่องจากระยะเวลามีจำกัดทีมผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน

                4.ตัวแปรที่ศึกษา

                ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น:  ตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่การตัดสินใจซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปรากการ  (กลุ่มตัวอย่าง) จำแนกตาม เพศ  อายุ  รายได้

                ตัวแปรตาม: ตัวแปรตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  ด้านผลิตภัณฑ์,ด้านราคา,ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย,ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

 

 

1.4 สมมุติฐานการวิจัย

                1.พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านต่างกัน

                2.พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุต่างกัน ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านต่างกัน

                3.พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายได้ต่างกัน ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านต่างกัน

 


               

 

               

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com